bgen
+359 82 842 844

Polystyrol

Polystyrene is a polymer made from the styrene monomer.

Polystyrol